herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI


C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

D1. DANE INDENTYFIKACYJNE

D2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY

E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeśli dotyczy)

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Instrukcja postępowania

 1. Wypełnij swoje dane oraz dane nieruchomości, na której powstają odpady w formularzu powyżej. Pamiętaj, że zadeklarowanie selektywnej zbórki odpadów spowoduje obniżenie kosztów. Wybierz rodzaj nieruchommości i wypełnij odpowiednie pola. Po kliknięciu guzika wylicz system automatycznie wyliczy kwotę opłaty.
 2. Jeśli chcesz dostarczyć deklarację osobiście do urzędu lub wysłać ją tradycyjną pocztą naciśnij na guzik Generuj plik PDF. Zapisz plik w postaci PDF a następnie go wydrukuj. Otrzymasz gotową deklarację z wypisanymy danymi oraz wyliczoną stawką za wywóz opadów.
 3. Jeśli chcesz skorzystać z elektronicznej formy przekazania deklaracji do urzędu postępuj zgodnie z punktami poniżej:
  1. Klinij guzik Wyślij deklarację przez ePUAP i zapisz plik.
  2. Po zalogowaniu się i przejściu do formularza Twoja deklaracja zostanie automatycznie załączona
  3. Podpisz formularz profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym i wyślij do urzędu

POUCZENIE:

 1. W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy Cewice terminach kwoty opłaty z poz. 41 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca . W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane albo uzasadnione szacunki.


OBJAŚNIENIA:

 1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, zmiany liczby gospodarstw domowych, przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektrywny), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
 3. Zaznaczyć w przypadku zaprzestania zamieszkania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego lub stałego opuszczenia nieruchomości). W takiej sytuacji ustanie obowiązek uiszczania opłaty. Właściciel nieruchomości w poz. 41 wpisuje kwotę 0,00 zł. W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na nieruchomości, jej właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty ponownego zamieszkania. W przypadku zbycia nieruchomości dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty. Nowy właściciel nieruchomości ma natomiast obowiązek złożyc deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.
 4. Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację (zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa). Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta
 5. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 6. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie
 7. Załącznik DO-1 do deklaracji składają współwłaściciele, o których mowa w pkt. 6) objaśnień, którzy nie zawarli umowy wskazującej podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- w przypadku gdy ich ilość jest większa niż dwóch
 8. Np. umowa, o której mowa w art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazująca podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z tej ustawy.
 9. Dokumentem wykazującym upoważnienie do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.), prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustatowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp.